Organisaatio koostuu yksilöistä ja ryhmistä, joiden toiminta yksilöinä ja ryhminä on äärimmäisen tärkeää organisaation menestymiselle. Modernissa organisaatiossa vuorovaikutuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Johtamisen näkökulmasta tämä on haastavaa, koska psykologiset tekijät ovat toimiessaan menestyksen avain, mutta toisaalta myös hyvin haavoittuvia. Miksi urheilujoukkueella peli joskus kulkee ja joskus ei? Miksi uusi joukkue tarvitsee muutaman pelin alle löytääkseen yhteisen sävelen? Miten saman organisaation muut ryhmät vaikuttavat ryhmän toimintaan? Mitkä ovat avaintekijät ryhmän toimivuudelle ja sitä kautta menestykselle?

Organisaatioissa on usein työryhmiä, joissa jäsenillä eli yksilöillä on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Työryhmän johtaminen vaatii määrätietoista ja tulostavoitteellista otetta. Ryhmän kokoaminen ja hallitseminen eivät ole kovinkaan riippuvainen yksilöiden psykologisista ominaisuuksista ja yhteensopivuudesta vaan kunkin erityisosaamisesta työn lopputuloksen kannalta. Työryhmän lopputulos on osiensa summa.

Mielestäni urheilujoukkue on hyvä esimerkki tiimistä eli sosiaalisesti yhteenkuuluva ryhmästä. Tiimissä jäsenten on luotettava toisiinsa, elettävä tilannetta yhdessä ja toimittava yhteisen päämäärän saavuttamiseksi yhdessä. Tiimin tulos on yleensä enemmän kuin pelkkä osiensa summa (vrt. työryhmä). Tiimin johtaminen on usein monimutkaisempaa ja tietyllä tavalla herkempää kuin työryhmän johtaminen, ja se vaatii erityisen hyvää psykologista näkemystä yksilöiden ominaisuuksista.

Niin urheilujoukkueessa kuin työryhmässäkin jäsenten roolitus on tärkeä osa johtamista. Roolitusta ei voi tehdä määräten vaan sen on muodostuttava työskentelyn aikana, mutta johtajan tulisi tiedostaa muodostuvat roolit ryhmässään.  Ryhmässä tarvitaan aina innostava ja eteenpäin työntävä persoona. Tämä rooli voi olla raskas, jos se ei tule henkilöltä luonnostaan. Tämän roolin puuttuminen voi johtaa projektin tai päätöksenteon viivästymiseen ja pahimmillaan ryhmän motivaation häviämiseen. Eteenpäin vieviä rooleja ovat myös koordinaattori, keksijä ja tiedustelija, joista jokainen tuo oman lisäarvonsa ja näkemyksensä ryhmän toimintaan. Tiimipelaaja, asiantuntija, tekijä ja viimeistelijä vastaavat ryhmän konkreettisesta tuotoksesta. Arvioija pitää ryhmän jalat maanpinnalla. Jokaista roolia tarvitaan, mutta roolien määrä ja painotus voi vaihdella ryhmän päämäärästä riippuen.

Ongelmina ryhmätyöskentelyssä voivat olla erilaiset arvot, työnjako, eriarvoisuus ja vapaamatkustaminen. Nämä asiat ovat myrkkyä ryhmille ja organisaatiolle, ja näihin asioihin puututaan juuri toimivalla johtamisella. Modernin ryhmän johtajan on oltava herkkä ryhmästä kuuluville soraäänille ja tyytymättömyydelle. Sosiaalisesti älykäs johtaja puuttuu ryhmän sisäisiin konflikteihin heti, ja ohjaa jäseniä kohti ratkaisua. Määräilemällä ja komentelemallahan erimielisyydet ja henkilöiden väliset konfliktit eivät selviä. Pitkään jatkuneet konfliktit johtavat väistämättä tuloksen heikentymiseen.

 

VL